Information for libraries

  • our website

Visual

You are here: Home Archiv 2017 / 02 Informace a konference Moje cesta po polských knihovnách

Moje cesta po polských knihovnách

Resumé: Příspěvek informuje o cestě po vybraných polských knihovnách. Věnuje se jednotlivým knihovnám a zvláště jejich ediční činnosti.


Klíčová slova: knihovny, Polsko, služby knihoven, knihovnické vzdělávání, ediční činnost

Summary: The article informs about a  trip to selected Polish libraries. It describes these  libraries and especially their editorial activities.

Keywords: library, Poland, library services, library education, publishing

PhDr. Renata Salátová / Knihovnický institut Národní knihovny ČR

První knihovna na mé cestě byla univerzitní knihovna ve Varšavě (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie https://www.buw.uw.edu.pl/). Byla mi stručně představena knihovna, její historie, funkce, služby apod. Poté jsme se zajímala o redakční práci v této instituci. Univerzitní knihovna žádný knihovnický časopis typu Knihovna: knihovnická revue nebo Knihovna plus nevydává, dokonce ani bulletin. Má ale blog, na který mohou přispívat zaměstnanci knihovny.Poté jsme měli exkurzi po celé knihovně (spolu s kolegy z Turecka, kteří zde byli v rámci programu Erasmus). Byly nám představeny fondy, služby, složení uživatelů, fakultní knihovny, architektura knihovny aj. U této nové budovy je mimo jiné krásná zahrada, kde chodí studenti i veřejnost a konají se zde různé akce. Knihovna v roce 2016 měla 245 zaměstnanců. Spolupracovala se 44 fakultními knihovnami, ty měly dohromady 211 zaměstnanců.

101_0193.JPG

Univerzitní knihovna ve Varšavě (archiv autorky)

Zahrada kolem univerzitní knihovny (archiv autorky)

Další den jsem měla dohodnutou schůzku v parlamentní knihovně (Biblioteka Sejmowa https://biblioteka.sejm.gov.pl/?lang=en) s panem vedoucím, který mne provedl celou knihovnou a vysvětlil mi hlavní funkce knihovny. Dále jsem měla schůzku ve vydavatelském oddělení, které se podílí na vydávání buletinu.

Odpoledne jsem navštívila Bibliotecu Narodowu https://www.bn.org.pl/, kde mne kolegyně z Národní knihovny provedly po celé knihovně, vysvětlily funkce, služby a zamířily jsme do oddělení knihovnictví, kde je podobný typ knihovny jako Knihovna knihovnické literatury NK ČR.

101_0369.jpg

Logo Národní knihovny (archiv autorky)

101_0366.jpg

Budova Národní knihovny (archiv autorky)

Následovala univerzitní knihovna ve Wroclavi. Univerzitní knihovna ve Wroclavi (Biblioteca Uniwersytecka ve Wroclawiu) https://www.bu.uni.wroc.pl/ má postavenu novou budovu, která však není řádně vybavena. Nacházejí se zde pouze tři oddělení (oddělení starých tisků, oddělení periodik a referenční centrum). Knihovna stále spíše funguje ve staré nevyhovující budově, kam jsem se také podívali. Po mém příjezdu jsme měli schůzku s některými členy redakční rady Studia o Ksiaczce i Informaciji a sborník Roczniki Biblioteczn a současně vyučujícími na oboru knihovnictví . Sdělili jsme si navzájem svoje redakční zkušenosti, neboť také vydávají výše zmiňovaný recenzovaný časopis Studia o Ksiaczce i Informaciji a sborník Roczniki Biblioteczne. Mluvili jsme o hodnocení vědy a vědeckých článků v Polsku a u nás, o překladech a vydávání cizojazyčných textů. Dále mi byl popsán stav knihovnického vzdělávání v Polsku.

101_0401.jpg

Nová budova univerzitní knihovny ve Wroclawi (archiv autorky)

Poslední zastávka byla v Krakowě v Jagelonské knihovně (Biblioteka Jagiellonska) https://www.bj.uj.edu.pl/ . Podrobně mne seznámili s chodem, historií a službami knihovny samotné. Poté jsme měla schůzku s vedoucím edičního oddělení, který mi se zápalem sobě vlastním popsal knižní a publikační činnost za poslední roky. Diskutovali jsme o problematice vydávání jak periodik, tak knih, o financování této činnosti, o výběru témat apod. Odcházela jsem obohacena o mnoho výtisků z této ediční činnosti, ale také o zajímavé zkušenosti. Stihla jsem ještě exkurzi v oddělení vzácných tisků, kde mi byly ukázány tyto tisky a staré mapy.

101_0483.JPG

Jagelonská knihovna v Krakově (archiv autorky)

101_0515.JPG

Oddělení vzácných tisků v Jagelonské knihovně (archiv autorky)

Velký přínos této cesty vidím v navázání kontaktů s redakčními kolegy z Polska. Nalezení společných témat, problémů a jejich řešení.

Mar 02, 2018
Vyhledávání
Studentská konference Think!+

Termín: 23. 6. 2022

Místo: Filozofická fakulta Univerzity Pardubice

Přihlaste se na sedmý ročník studentské konference Think!+, kterou pořádají doktorandi FF Univerzity Pardubice.
Cílem konference je umožnit studentům prezentovat rozmanitá témata, otevřít nové perspektivy a zprostředkovat mezioborový dialog. Setkání účastníkům poskytne nejen vzájemnou inspiraci, ale rovněž příležitost k reflexi své dosavadní vědecké práce.

Více informací:

https://kfr.upce.cz/cs/studentska-konference-think-2022-23-6-2022

Kodex 1085 – rukopis zblízka

Termín: 22. 4. – 12. 6. 2022

Galerie Klementinum

Út – Ne,
10 – 18 hod.

Budoucnost v bublinách, výstava komiksů

Kam nás vede stále hlubší poznávání světa a vesmíru? Máme se budoucnosti bát, nebo se na ni těšit? V roce 2021 uplynulo sto let od narození světoznámého polského spisovatele a futurologa Stanisława Lema a šedesát let od vydání jeho kultovního, již několikrát zfilmovaného románu Solaris. Polský institut v Praze při této příležitosti vyhlásil otevřenou komiksovou soutěž pro české výtvarníky, inspirovanou Lemovými slavnými povídkami a romány. Na výstavě si můžete prohlédnout výběr nejlepších prací. Dozvíte se také více o Lemově životě, díle a filmových adaptacích jeho děl.

https://www.nkp.cz/aktuality/novinky-titulni-strana/budoucnost-v-bublinach

Výstavní chodba v přízemí NK (vchod A).
Klementinum 190, Praha 1

11. valná hromada SKIP spojená s odbornou konferencí Architektura knihoven

Místo: Ostrava
Termín: 7. – 8. 6. 2022
více informací - https://www.skipcr.cz/knihovnicke-akce/valna-hromada-skip-a-odborna-konference

Udržitelnost v knihovnách

Filed under: